Przejdź do treści

WARUNKI GWARANCJI

 1. Okres gwarancji na produkt obejmuje 24 miesiące liczone od daty jego otrzymania. Dotyczy profesjonalnej jakości oraz prawidłowego działania produktu.
 2. Jeśli została zamówiona dodatkowa usługa montażu, w przypadku zgłoszenia usterki wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od momentu powiadomienia. Konsekwencją nie naprawienia usterki w terminie, będzie pokrycie kosztów naprawy wykonanej przez inną firmę, którą klient będzie miał prawo wezwać na serwis.
 3. Gwarancja nie obejmuje rys i uszkodzeń powierzchni powstałych w wyniku codziennej eksploatacji.
 4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn takich jak:

  – Uszkodzeń spowodowanych przez zdarzenia losowe (siły wyższe) takie jak np. pożary, powodzie, wichury, wyładowania atmosferyczne itp.
  – Wadliwego działania instalacji elektrycznej lub urządzeń mających wpływ na działanie produktu.


 5. W przypadku serwisowania produktu w miejscu jego montażu klient zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do produktu i umożliwić serwisantom bezpieczną procedurę naprawczą zgodnie z wszelkimi zasada mi BHP, a także zapewnić odpowiednie możliwości techniczne, takie jak dostęp do źródeł zasilania, wyłączników bezpieczeństwa itp. W przeciwnym wypadku serwisant ma prawo odmówić działań serwisowych.


GWARANCJA NA PRODUKTY MAŁOGABARYTOWE

 1. Produkty małogabarytowe należy (po uprzednim ustaleniu z producentem) odesłać na adres firmy, z zachowaniem należytej staranności pakowania produktu (solidny karton, tekturowe narożniki, folia bąbelkowa).
 2. Koszty i odpowiedzialność za rzetelne dostarczenie produktu do siedziby producenta ponosi klient.
 3. Producent nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu w transporcie wynikające z niewłaściwego opakowania i zabezpieczenia produktu przez klienta.
 4. Koszty i odpowiedzialność za bezpieczny transport naprawionego produktu do klienta ponosi producent.
 5. Produkt odesłany na adres producenta bez jego wiedzy i akceptacji nie zostanie przyjęty.
 6. Procedurze gwarancyjnej podlegają wyłącznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad i uszkodzeń mechanicznych będących wynikiem czynników zewnętrznych.


UTRATA GWARANCJI

 1. Gwarancja na produkt nie obowiązuje w przypadku:

  – Samodzielnej ingerencji ze strony użytkownika (indywidualne przeróbki, modyfikacje itp.)
  – Podłączenia produktu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień.
  – Zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  – Jakichkolwiek prób napraw produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione.
  – Wystąpienia zaległości płatności za produkt przekraczającej 21 dni od daty otrzymania.
  faktury, której standardowy termin płatności ustalony przez producenta wynosi 7dni.


 2. Produkt, w którym stwierdzono wadę powinien zostać niezwłocznie wyłączony
  z użytkowania pod rygorem utraty gwarancji.
Koszyk