Přeskočit na obsah

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Záruční doba na výrobek je 24 měsíců od data převzetí. Týká se profesionální kvality a správného fungování výrobku.
 2. Pokud byla objednána dodatečná montážní služba, zavazuje se zhotovitel v případě nahlášení závady tuto závadu odstranit nejpozději do 14 dnů od nahlášení. Pokud závada nebude odstraněna ve stanovené lhůtě, náklady na opravu uhradí jiná společnost, kterou má zákazník právo vyzvat k servisu.
 3. Záruka se nevztahuje na škrábance a poškození povrchu způsobené každodenním používáním.
 4. Záruka se vztahuje pouze na fyzické vady vzniklé z příčin, které jsou vlastní prodávanému výrobku. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z jiných příčin, jako jsou:

  - Škody způsobené nahodilými událostmi (vyšší mocí), jako jsou požáry, povodně, vichřice, blesky atd.
  - Porucha elektrické instalace nebo zařízení, která má vliv na provoz výrobku.


 5. Při servisu výrobku na místě je zákazník povinen zajistit volný přístup k výrobku a umožnit servisnímu technikovi provést bezpečnou opravu v souladu se všemi bezpečnostními a hygienickými předpisy, jakož i zajistit odpovídající technické zázemí, jako je přístup ke zdrojům napájení, bezpečnostním spínačům atd. V opačném případě má servisní technik právo servisní zásah odmítnout.


ZÁRUKA NA MALÉ VÝROBKY

 1. Výrobky malých rozměrů musí být (po předchozí dohodě s výrobcem) zaslány zpět na adresu společnosti s náležitou péčí při balení výrobku (pevná kartonová krabice, kartonové rohy, bublinková fólie).
 2. Zákazník nese náklady a odpovědnost za spolehlivé doručení výrobku do sídla výrobce.
 3. Výrobce neodpovídá za poškození nebo zničení výrobku při přepravě v důsledku nedostatečného balení a ochrany výrobku zákazníkem.
 4. Výrobce nese náklady a odpovědnost za bezpečnou přepravu opraveného výrobku k zákazníkovi.
 5. Výrobek zaslaný zpět na adresu výrobce bez jeho vědomí a souhlasu nebude přijat.
 6. Záruka se vztahuje pouze na kompletní, provozuschopné výrobky bez vad a mechanických poškození způsobených vnějšími vlivy.


ZTRÁTA ZÁRUKY

 1. Záruka na výrobek se nevztahuje na:

  - Vlastní zásahy uživatele (individuální změny, úpravy atd.).
  - Připojení výrobku nekvalifikovanými osobami.
  - Zneužití výrobku.
  - Jakékoli pokusy neoprávněných osob o opravu výrobku.
  - Výskyt opožděné platby za produkt delší než 21 dní od data přijetí.
  fakturu se standardní lhůtou splatnosti 7 dní stanovenou výrobcem.


 2. Výrobek, u kterého byla zjištěna závada, by měl být okamžitě vypnut.
  z používání pod hrozbou ztráty záruky.
Košík