Přeskočit na obsah

Pokyny NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

obsah


| Úvod
| Obecné pokyny
| Zamýšlené použití
| Montáž a připojení
| Čištění a údržba
| Ochrana životního prostředí
| Důležité bezpečnostní pokyny

ÚVOD

Rádi bychom vám poděkovali za důvěru a poblahopřáli vám k nákupu vysoce kvalitního výrobku LEDWORDS® z řady 3D LED LIGHT GRAPHIC™. Vynaložili jsme veškeré úsilí, aby tento výrobek potěšil vaše oči svým půvabem a vydržel co nejdéle.

Více informací o našich produktech naleznete na našich webových stránkách. www.ledwords.pl . Můžete také navštívit náš obchod www.ledwords.eu . Je zde mnoho velmi zajímavých a hotových výrobků s možností rychlého dodání.

PokynyDŮLEŽITÉ! Po vybalení zkontrolujte stav výrobku. Pokud bylo zařízení během přepravy poškozeno, nepřipojujte jej.

Pokyny OBECNÉ POKYNY

Tyto pokyny byly vypracovány na základě výrobku ve tvaru kruhu. V závislosti na modelu se tvar výrobku může lišit od kruhu. V takovém případě postupujte při instalaci obdobně. Tvar nemění zásady montáže a manipulace.

 • Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Seznámení se s informacemi, které obsahuje, vám umožní správné a bezpečné používání výrobku. Tento návod k obsluze a montáži si uschovejte pro budoucí použití. Bezpečný provoz výrobku zajistí pouze správná instalace v souladu s návodem k instalaci. Za správnou funkci v místě instalace odpovídá montážní firma. Výrobek je určen k montáži na stěnu nebo strop, do interiéru nebo exteriéru. Určeným místem použití výrobku je vnitřní stěna budovy, montáž na připravený držák a připojení kabelu se zástrčkou.
 • PokynyPOZOR! Standardně instalovaný rychlomontážní držák umožňuje samostatnou montáž výrobku pouze na vnitřní stěnu v budově (vnitřní úprava).
 • Pokud má být výrobek demontován (instalace na strop nebo mimo budovu), smí jej instalovat pouze odborník s příslušnou kvalifikací (elektromontér). Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou instalací neoprávněnými osobami.
 • Výrobek je kompatibilní s řídicími jednotkami, které automatizují zapínání a vypínání podsvícení v určitou dobu, jako jsou například automatické soumrakové řídicí jednotky.
 • Napájecí napětí by se mělo pohybovat mezi 110 V a 230 V. Napájecí zástrčka je evropského typu. Pro připojení do jiných zásuvek lze použít vhodný adaptér nebo vyměnit zástrčku.

Pokyny URČENÉ POUŽITÍ

 • Tento výrobek je určen jako výrazná světelná dekorace pro montáž na stěnu nebo strop, do interiéru nebo exteriéru. Standardní montážní držák umožňuje montáž výrobku pouze na stěnu uvnitř budovy. Na konci přívodního kabelu je instalována standardní přímá zástrčka se dvěma 19mm kolíky. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky ve zdi, je třeba zakoupit speciální adaptér (k dostání v internetovém obchodě) nebo si zástrčku může vyměnit sám uživatel. Instalaci s odšroubováním výrobku smí provádět pouze kvalifikované osoby se znalostí elektrotechniky. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou montáží, úpravou nebo provozem. Nesprávná montáž představuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo pádu výrobku.
 • Bezpečnost při používání je zajištěna pouze správnou instalací v souladu s montážním návodem. Za správnou obsluhu výrobku na místě odpovídá montér.
 • Výrobek není určen pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fikčními, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osobami, které nemají dostatečné znalosti a zkušenosti s manipulací s elektrickými zařízeními. Výrobek smí obsluhovat pouze osoby, které jsou si vědomy souvisejících rizik. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály! Úklid a údržbu nesmí provádět děti, pokud jim není alespoň 15 let a nejsou pod dohledem dospělé osoby. Děti mladší 8 let by se neměly k výrobku přibližovat, a zejména ne k jeho napájecímu kabelu.

Pokyny INSTALACE A PŘIPOJENÍ

 • DŮLEŽITÉ: Před vrtáním pro montážní hmoždinky se ujistěte, že se v oblasti vrtání nenachází žádné elektrické kabely ani jiné vodiče nebo trubky, které by se mohly poškodit.
 • TIPY NA INSTALACI: Výrobek je 3D, tj. skládá se z přední, boční a zadní části. Přední část s boční částí (rámem) je trvale spojena a tvoří difuzor (přední kryt). Odnímatelný je pouze zadní kryt. V první řadě musí být odstraněn a připevněn ke stěně nebo stropu.
 • Otvory pro montážní čepy mohou být v zadním krytu vyvrtány pouze na vhodných místech. Je možné vložit a instalovat kabel vyčnívající ze zdi (pokud existuje). Dbejte na to, abyste nepoškodili instalaci LED!
Pokyny
ZADNÍ ZÁVĚS
Pokyny
KLOSZ

 • Chcete-li sejmout zadní kryt, vyšroubujte všechny viditelné šrouby (Bit Ph1).
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Do zadního krytu lze bezpečně vyvrtat otvory pro montážní čepy a pro kabel vyčnívající ze zdi (je-li připraven).
Pokyny

 • PŘÍPRAVA PODKLADU: Stěna by měla být rovná, rovnoměrná a mít dostatečnou únosnost. Hloubka otvorů musí být stejná jako délka šroubů. Zástrčky musí být pevně zasunuty. Přiložené šrouby a hmoždinky jsou určeny pro pevné zděné stěny. U jiných typů stěn (např. sádrokarton, pórobeton, porotonové cihly) je třeba použít vhodný typ upevňovacího materiálu. Jsou k dostání ve stavebninách.
 • V zadním krytu jsou instalovány moduly LED a napájecí zdroj 12 V. Jedna strana je trvale spojena s moduly (nedílná součást). Na druhé straně je výstup připravený pro připojení napájení.
Pokyny

Pokyny
 • Přišroubujte zadní kryt ke stěně nebo stropu. Použijte vhodné zástrčky.
 • Otvory pro montážní kolíky se smí vrtat do zadního krytu pouze na bezpečných místech, aby nedošlo k poškození instalace LED!

 • Po dokončení všech nezbytných montážních kroků nasaďte přední kryt a utáhněte všechny šrouby.

  DŮLEŽITÉ! Kryt je křehký a je třeba mu věnovat zvláštní pozornost. Kryt musí být dobře upevněn (jako před demontáží), aby se dovnitř nedostala voda!
Pokyny

Nezapomeňte na šrouby!

Pokyny

Pokyny ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 • Povrchy výrobku jsou velmi citlivé. Při čištění se vyhněte agresivním čisticím prostředkům. Výrobek by se měl prát jemně a ručně pomocí utěrky z mikrovlákna. Papír může povrch poškrábat. Doporučujeme používat teplou vodu s mycím prostředkem. Abyste předešli poškození různých typů povrchů nevhodnými čisticími prostředky, dodržujte níže uvedené pokyny.
 • Výrobek by se neměl používat k praní:
  • žíravé čisticí prostředky nebo drátěnky, např. prášek nebo drátěnka.
  • čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu,
  • hrubé houby a drátěné kartáče,
  • vysokotlaké čističe a parní čističe,
  • rozpouštědla,
  • agresivní univerzální čisticí prostředky.

PokynyPOZOR! Nebezpečí poškození výrobku a zkratu! K mytí výrobku nepoužívejte vysokotlaké čističe ani parní čističe.

Pokyny OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výrobek se vyznačuje vysokou energetickou účinností (LED). Tato kapitola poskytuje rady, jak přístroj provozovat energeticky úsporným způsobem a jak jej správně zlikvidovat.

Tip: Při používání přístroje venku doporučujeme nezapínat podsvícení během dne, protože denní světlo otupuje účinek výrobku (rozdíl je obvykle sotva znatelný). Doporučujeme nainstalovat soumrakovou automatiku nebo jiný regulátor, který automatizuje zapínání a vypínání podsvícení v optimálních časech.

LIKVIDACE POUŽITÉHO VÝROBKU:

Použitý výrobek musí být zlikvidován v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Uživatel je povinen jej odevzdat do sběrny odpadních elektrických a elektronických zařízení. Sběrny, včetně místních sběrných míst, obchodů a komunálních jednotek, zavedou vhodný systém pro odevzdávání tohoto typu výrobků. Správné nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k zamezení škodlivých důsledků pro lidské zdraví a životní prostředí v důsledku přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a manipulace s těmito zařízeními. Pečujme o životní prostředí společně!

Pokyny BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Po vybalení zkontrolujte stav výrobku. Pokud byl výrobek během přepravy poškozen, nepřipojujte jej. Bezpečný provoz výrobku je zajištěn pouze správnou instalací v souladu s návodem k instalaci. Za správnou funkci na místě instalace odpovídá montér.

Povrchy výrobku jsou velmi citlivé. Při instalaci s ním zacházejte opatrně, aby nedošlo k nežádoucímu poškození. Nesprávně upevněný výrobek může spadnout! Všechny upevňovací prvky musí být instalovány pečlivě a přesně.

Vadný výrobek může vést k úrazu elektrickým proudem! Nikdy nezapínejte vadný spotřebič. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo odpojte pojistku v pojistkové skříňce a co nejdříve zavolejte do servisu nebo zašlete výrobek k opravě.

PokynyPOZOR!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nesprávně provedené opravy představují vážné riziko. Opravy a výměnu poškozených součástí mohou provádět pouze autorizované osoby. Pokud je výrobek poškozen, odpojte jej od napájení nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.

Elektrický kabel nikdy nekruťte, neohýbejte ani nekrimpujte. Může dojít k poškození kabelu a zkratu. Jakékoli změny nebo úpravy mechanické konstrukce výrobku a jeho elektrického systému jsou nebezpečné a mohou způsobit poruchy. Neprovádějte žádné úpravy. Jakékoli úpravy mají za následek ztrátu záruky.

Po vybalení zkontrolujte stav výrobku. Pokud bylo zařízení během přepravy poškozeno, nepřipojujte jej.

PokynyDŮLEŽITÉ!

Světlo vyzařované moduly LED je velmi jasné a může poškodit váš zrak. Nedívejte se přímo na zapnuté moduly LED déle než 100 sekund.

PokynyPOZOR!

Nebezpečí udušení! Obaly jsou pro děti nebezpečné. Nedovolte dětem, aby si s obalem hrály!

Vyplatí se důvěřovat odborníkům. Tímto způsobem máte zaručenou spolehlivou a profesionální opravu s použitím originálních náhradních dílů pro váš výrobek.

Kontaktní formulář


Košík