Meteen naar de inhoud

REGELGEVING

I ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gebruiksregels van de online shop www.ledwords.eu, hierna te noemen de Shop. De Shop is gemaakt op basis van de wetten van de VS en wordt verkocht in de VS en de Europese Unie.
 2. De online winkel, die te vinden is op www.ledwords.eu, is eigendom van LEDWords LLC, gevestigd in Cheyenne.
 3. De Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Gebruikers en de rechten en plichten van de Verkoper als beheerder en exploitant van de Shop.
 4. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers, inclusief Consumenten.
 5. Bij registratie is de gebruiker verplicht kennis te nemen van de inhoud van de voorwaarden en kan hij verdere activiteiten ondernemen nadat hij met alle bepalingen daarvan heeft ingestemd en deze heeft aanvaard.
 6. Het Reglement wordt de Klant gratis ter beschikking gesteld via de website www.ledwords.eu, in een vorm die het mogelijk maakt het Reglement te verkrijgen, te reproduceren en te registreren door middel van een door de Klant van de Winkel gebruikt tele-informaticasysteem.
 7. Bij de registratie van een Account in de Winkel is de Klant verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden, en door de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden en na te leven, kan de Klant aankopen doen onder de in de Algemene Voorwaarden vermelde voorwaarden.

II DEFINITIES

 1. Gebruiker - een natuurlijke persoon, een consument, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die gebruik maakt van de diensten van de Winkel
 2. Consument - volgens artikel 22, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek - een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht die niet rechtstreeks verband houdt met zijn economische of beroepsactiviteit.
 3. Retail Klant / Koper - een gebruiker die producten koopt tegen retailprijzen (zonder korting).
 4. Vaste Klant / Koper - een geregistreerde Gebruiker, een persoon die gerechtigd is producten met korting te kopen.
 5. Beheerder - de entiteit die www.ledwords.eu levert ten behoeve van de Winkelgebruikers.
 6. Gebruikersaccount - na registratie en inloggen heeft de Gebruiker de mogelijkheid om de uitgegeven Producten te bestellen.

III TECHNISCHE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Het doel van de winkel is de detail- en groothandel in cosmetische producten en voedingssupplementen via een webwinkel.
 2. De productcatalogus vormt een uitnodiging tot het sluiten van een contract.
 3. Om de diensten van de winkel te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat uw browser JavaScript ingeschakeld heeft.
 4. Voor het gebruik van de Online Shop is het noodzakelijk dat de Klant een actieve e-mail (e-mail) account heeft.
 5. Bij het gebruik van de Shop worden kleine cookies op het computersysteem van de Klant geïnstalleerd voor de goede werking van bepaalde functies van de Shop, indien de browser die de Klant gebruikt dit toelaat.
 6. De winkel verstuurt nooit verzoeken om het wachtwoord van de klant per e-mail toe te sturen.

IV REGISTRATIE bij ledwords.eu en INSCHRIJVINGS- EN OPDRACHTVOORWAARDEN

 1. De winkel verkoopt goederen via internet, op www.ledwords.eu. Bestellingen van klanten worden geaccepteerd via de website www.ledwords.eu.
 2. Je kunt een bestelling plaatsen door de functie te gebruiken om een product aan het winkelmandje toe te voegen en vervolgens via de knop "Bestellen".
 3. Voor een correct verloop van de bestelprocedure is het nodig een gebruikersaccount in te stellen waarmee ook de status van de bestelling kan worden gevolgd.
 4. Een basisvoorwaarde voor de verwerking van gedane aankopen is dat de contactgegevens correct zijn ingevuld, samen met een correct, bestaand e-mailadres en telefoonnummer waarop de bestelling kan worden bevestigd. Bestellingen die niet binnen 3 werkdagen kunnen worden bevestigd, worden niet in behandeling genomen.
 5. Na het invoeren van de registratiegegevens bevestigt de Klant dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaard.
 6. De gebruiker legt de volgende verklaring af door de betreffende vakjes aan te kruisen of zijn/haar gegevens in de betreffende velden in te vullen:
  1. Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonlijke gegevens door de beheerder, verstrekt in het registratieformulier en de bestelformulieren , met het oog op de goede uitvoering van het contract;
  2. Ik ben vrijwillig lid geworden om gebruik te maken van de diensten van de winkel;
  3. Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en accepteer alle bepalingen ervan;
  4. De gegevens op het formulier zijn correct;
 7. De winkel stelt de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens niet ter beschikking van derden, behalve op verzoek van bevoegde overheidsinstanties ten behoeve van hun onderzoek.
 8. De Klant is verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van het Wachtwoord, dat hij vertrouwelijk zal houden. Indien er omstandigheden zijn die doen vermoeden dat het Wachtwoord van de Klant in het bezit is van een onbevoegd persoon, is de Klant verplicht de Verkoper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 9. Na registratie kan de klant te allen tijde inloggen op zijn/haar klantenaccount en de door hem/haar verstrekte gegevens wijzigen.
 10. Bij het bekijken van de Shop en het plaatsen van een bestelling per e-mail is registratie niet verplicht.
 11. Een geregistreerde gebruiker heeft de mogelijkheid om:
  1. Bestel het product door het tabblad Toevoegen aan winkelwagen te selecteren;
  2. Aanbevelen aan een vriend;
 12. Het plaatsen van commentaar is verboden:
  1. Het dragen van onwettige inhoud, het plaatsen van beledigende of lasterlijke informatie, die bedreigingen of obscene of onfatsoenlijke inhoud bevat; het verstrekken van valse of misleidende informatie;
  2. Inbreuk maken op de rechten van derden; verspreiden van spam;
 13. De gebruiker mag geen inhoud, afbeeldingen of logo's kopiëren, wijzigen of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van de bevoegde persoon.
 14. Na het invullen van de Bestelling op de Website en het bepalen van de betalingswijze en de leveringswijze, stuurt de Klant de Bestelling naar de Winkel. Alvorens de Bestelling te plaatsen, dient de Klant in te loggen op zijn of haar Klantenrekening. De prijs van de gekozen Goederen en de leveringskosten worden telkens vóór het indienen van de Bestelling aangegeven.
 15. Zodra de Bestelling is geplaatst, ontvangt de Klant een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de Bestelling in de Winkel. Om de geplaatste Bestelling te controleren, moet de Klant de Bestelling bevestigen door de verwijzing naar de Website van de Winkel te selecteren die de gecodeerde unieke identificatiecode van zijn Bestelling bevat.
 16. Op basis van de overeenkomstig § 5, lid 6, ontvangen Orderbevestiging controleert de Winkel de beschikbaarheid van de Goederen.
 17. In geval van positieve verificatie van de beschikbaarheid van de Goederen, ontvangt de Klant informatie over de aanvaarding van de Bestelling voor uitvoering, die de aanvaarding van het aanbod vormt. Tegelijkertijd wordt de verkoopovereenkomst van de Goederen gesloten.
 18. Indien de Klant de betalingswijze "overschrijving" kiest, wordt de Bestelling uitgevoerd nadat de overschrijving op de bankrekening van de Verkoper is gecrediteerd.
 19. De bovengenoemde bevestigingen en informatie worden naar het bij de registratie opgegeven e-mailadres van de Klant gestuurd.
 20. Indien na het plaatsen van de Bestelling blijkt dat de bestelde Goederen geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn, zal de Klant hiervan onmiddellijk per e-mail op het opgegeven e-mailadres of telefonisch op de hoogte worden gebracht, samen met de verwachte wachttijd voor de beschikbaarheid van de Goederen. In een dergelijke situatie kan de Klant de Bestelling ondanks de langere wachttijd handhaven, de Bestelling annuleren of de Bestelling beperken tot het deel van de Goederen dat beschikbaar is.
 21. De Klant kan een bij de Winkel geplaatste Bestelling te allen tijde annuleren, doch uiterlijk op het moment dat de Goederen aan de Klant worden verzonden.

V LEVERING

 1. De producten worden geleverd via internationale rederijen.
 2. De verkoper kiest het verzendbedrijf afhankelijk van het land van levering.

VI BETALINGSWIJZEN

  1. De betaling kan als volgt geschieden:
   1. Snelle betaling via het externe betalingssysteem PayPal
   2. Snelle betaling via het externe betalingssysteem Stripe
  2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in US dollars en zijn bruto prijzen en inclusief alle belastingen.
  3. De prijs vermeld naast elk Goed is bindend vanaf het moment dat de Klant de Bestelling plaatst. De prijs is bindend voor zowel de Klant als de Verkoper.

VII HERROEPINGSRECHT

 1. Krachtens de wet van 2 maart 2000 betreffende de bescherming van bepaalde consumentenrechten en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gevaarlijk product (Staatsblad nr. 22, punt 271) kan een consument een overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen door binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen een verklaring in die zin af te leggen. Verzending van de aangifte vóór het verstrijken van de termijn is voldoende om de bovengenoemde termijn te halen.
 2. Alle in de winkel aangeboden producten worden op individuele bestelling van de koper gemaakt en het herroepingsrecht van een binnen de EU gesloten overeenkomst op afstand is in dat geval niet van toepassing.
 3. Het is mogelijk een product op basis van de garantie terug te sturen, indien het gekochte product niet aan de overeenkomst beantwoordt. De winkel staat ook toe dat het product om andere redenen wordt teruggestuurd, na individuele overweging.

VIII KLACHTEN

 1. Klachten gebaseerd op de aansprakelijkheid van de verkoper voor niet-conformiteit van de goederen met het contract moeten schriftelijk worden ingediend via het contactformulier onder waaronder link.
 2. De klacht moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van het soort niet-naleving, de datum van het voorval, het ordernummer en contactgegevens om de klachtenprocedure te vergemakkelijken.
 3. De winkel zal klachten onverwijld behandelen, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de door de gebruiker verzonden klacht.
 4. Teruggestuurde goederen moeten vergezeld gaan van een beschrijving van de non-conformiteit van de goederen met het contract, het ordernummer, het rekeningnummer en de contactgegevens.
 5. In geval van een gerechtvaardigde klacht kan de gebruiker verzoeken het product in overeenstemming te brengen met het contract door het product te vervangen door een nieuw exemplaar, tenzij vervanging niet mogelijk is (wegens uitputting van de voorraad) De winkel betaalt de klant de tegenwaarde van de aankoopprijs terug.
 6. De Winkel vergoedt de kosten van terugzending van de gereclameerde goederen onmiddellijk na behandeling van de klacht.
 7. Het antwoord op de klacht wordt gestuurd naar het e-mailadres, postadres of faxnummer dat door de Gebruiker is opgegeven.
 8. Indien een klacht wordt erkend, zal de Winkel onmiddellijk maatregelen nemen om de inhoud van de klacht uit te voeren.

IX PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

 1. De beheerder van uw persoonlijke gegevens is LEDWords LLC, gevestigd in Cheyenne.
 2. De gegevens worden verwerkt voor de verwerking van de bestelling, de verzending van de goederen en de behandeling van klachten.
 3. De Beheerder is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens bekend te maken aan entiteiten die daartoe krachtens de toepasselijke wetgeving gemachtigd zijn, overeenkomstig de bepalingen van de Voorwaarden en de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 4. De persoonlijke gegevens en informatie op het bestelformulier worden door de beheerder gebruikt om het contract met de gebruiker te sluiten, te wijzigen en te beëindigen en om de hoogste kwaliteit van de geleverde diensten te waarborgen; hiertoe verwerkt de beheerder de volgende gegevens: voor- en achternaam, straat, huisnummer, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer (om de levering te vergemakkelijken), e-mailadres.
 5. De gebruiker verstrekt zijn persoonsgegevens voor registratie op vrijwillige basis, aangezien deze noodzakelijk zijn voor registratie en aankoop in de online shop.
 6. De dienstbeheerder verbindt zich ertoe technische en organisatorische maatregelen toe te passen om de gegevensbescherming te waarborgen, met name door de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
 7. Indien de beheerder twijfelt aan de juistheid of actualiteit van de door de gebruiker verstrekte registratiegegevens, is hij gerechtigd de volgende maatregelen te nemen:
  1. Verzoek aan de gebruiker om onmiddellijk onjuiste gegevens te wissen of gegevens bij te werken,
  2. de onmiddellijke blokkering van de dienst totdat de zaak is opgehelderd.
 8. De gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen.
 9. U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, bezwaar, verwijdering of beperking van de verwerking.
 10. U hebt het recht bezwaar te maken tegen verdere verwerking en, indien u toestemming hebt gegeven voor verwerking, deze in te trekken.
 11. De uitoefening van het recht om de toestemming in te trekken heeft geen gevolgen voor de verwerking die heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking van de toestemming.
 12. U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 13. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

X COPYRIGHT

 1. De Verkoper bezit de exclusieve economische en persoonlijke auteursrechten op alle materialen, sjablonen, formulieren, logo's en andere inhoud op de website van de Online Shop.
 2. Het gebruik van de materialen op de Website is alleen toegestaan voor de samenwerking met de Verkoper en alleen voor eigen gebruik van de Klant. Het is verboden de inhoud van de Website te kopiëren, door te geven en aan derden beschikbaar te stellen, al dan niet tegen betaling.
 3. Met betrekking tot de gegevens en elk ander materiaal dat de Klant of de Internetgebruiker op de Website ter beschikking wordt gesteld, is het de Klant of de Internetgebruiker niet toegestaan deze te gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten in concurrentie met de Verkoper.

XI SLOTBEPALINGEN

 1. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden worden van kracht na aanvaarding ervan door de huidige Gebruikers van de Winkel die Consument zijn (ten behoeve van wie de diensten worden verricht). Een dergelijke Gebruiker moet de wijzigingen van de Voorwaarden aanvaarden door een aanvaarding te sturen in antwoord op de informatie over de wijziging van de Voorwaarden, samen met de aanvaarding van de nieuwe tekst van de Voorwaarden. De Gebruiker heeft de mogelijkheid zich uit het contract terug te trekken en het onmiddellijk te beëindigen in geval van niet-aanvaarding van het gewijzigde Reglement.
 2. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de verworven rechten van Gebruikers die de online shop www.ledwords.eu gebruiken vóór de ingangsdatum van de wijzigingen, en zullen met name geen invloed hebben op geplaatste en/of verwerkte bestellingen. In dat geval zullen deze bestellingen worden uitgevoerd volgens de voorgaande regels.
 3. Aanvaarding van de voorwaarden in hun geheel, met inbegrip van eventuele wijzigingen, is een voorwaarde voor verder gebruik van de Shop.
 4. De beheerder behoudt zich het recht voor de werking van de winkel tijdelijk volledig uit te schakelen om deze te verbeteren, diensten toe te voegen of onderhoud uit te voeren, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers, maar dit zal geen invloed hebben op de uitvoering van eerder door de gebruiker geplaatste bestellingen.
 5. De Gebruiker kan de door de Winkel langs elektronische weg geleverde diensten (bv. Gebruikersaccount) te allen tijde zonder bijkomende kosten en zonder opgave van redenen opzeggen.
 6. Opzegging van het contract kan gebeuren door het sturen van de juiste verklaring via het contactformulier, gelegen na de waaronder link.
 7. Het contract zal worden opgezegd binnen 1 werkdag na ontvangst van de kennisgeving door de Winkel.
 8. De shop kan het contract met een opzegtermijn van 7 dagen beëindigen indien de gebruiker onwettige inhoud verstrekt.
 9. Opzegging en beëindiging van het contract hebben geen enkele invloed op de verworven rechten van de Klanten die de Shop gebruiken.
 10. Voor zaken die niet in deze Voorwaarden zijn geregeld, gelden met name de bepalingen van het Amerikaanse Burgerlijk Wetboek.
 11. Dit reglement is van kracht vanaf 01.08.2021.

Wagen