Preskočiť na obsah

PREDPISY

I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na pravidlá používania internetového obchodu www.ledwords.eu, ďalej len "obchod". Obchod bol vytvorený na základe zákonov USA a predáva sa v USA a Európskej únii.
 2. Internetový obchod, ktorý funguje na adrese www.ledwords.eu, vlastní spoločnosť LEDWords LLC so sídlom v Cheyenne.
 3. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti Používateľov, ako aj práva a povinnosti Predávajúceho ako subjektu spravujúceho a prevádzkujúceho Obchod.
 4. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov vrátane spotrebiteľov.
 5. Po registrácii je používateľ povinný oboznámiť sa s obsahom zmluvných podmienok a ďalšie činnosti môže vykonávať až po tom, ako súhlasí so všetkými ich ustanoveniami a akceptuje ich.
 6. Pravidlá a predpisy sú Zákazníkovi bezplatne sprístupnené prostredníctvom internetovej stránky www.ledwords.eu, a to vo forme, ktorá umožňuje získať, reprodukovať a zaznamenať Pravidlá a predpisy prostredníctvom teleinformačného systému používaného Zákazníkom obchodu.
 7. Pri registrácii účtu v obchode je zákazník povinný oboznámiť sa s obchodnými podmienkami a akceptovaním a dodržiavaním ustanovení týchto obchodných podmienok môže zákazník nakupovať za podmienok uvedených v obchodných podmienkach.

II DEFINÍCIE

 1. Používateľ - fyzická osoba, spotrebiteľ, právnická osoba alebo organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorá využíva služby obchodu.
 2. Spotrebiteľ - podľa § 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka - fyzická osoba, ktorá robí právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou.
 3. Maloobchodný zákazník/kupujúci - používateľ, ktorý nakupuje výrobky za maloobchodné ceny (bez zľavy).
 4. Stály zákazník / kupujúci - registrovaný používateľ, osoba oprávnená nakupovať výrobky so zľavou.
 5. Správca - subjekt, ktorý poskytuje www.ledwords.eu v prospech používateľov obchodu.
 6. Používateľský účet - po registrácii a prihlásení má používateľ možnosť objednať vydané produkty.

III TECHNICKÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

 1. Predmetom činnosti obchodu je maloobchodný a veľkoobchodný predaj kozmetických výrobkov a výživových doplnkov prostredníctvom internetového obchodu.
 2. Katalóg výrobkov predstavuje výzvu na uzavretie zmluvy.
 3. Ak chcete používať služby obchodu, je nevyhnutné, aby bol vo vašom prehliadači povolený JavaScript.
 4. Na používanie internetového obchodu je potrebné, aby mal zákazník aktívne konto elektronickej pošty (e-mail).
 5. Pri používaní obchodu sa do počítačového systému zákazníka inštalujú malé súbory cookie na správne fungovanie určitých funkcií obchodu, ak to prehliadač, ktorý zákazník používa, umožňuje.
 6. Obchod nikdy neposiela žiadosti o zaslanie hesla zákazníka e-mailom.

IV REGISTRÁCIA na stránke ledwords.eu a PODMIENKY PREDKLADANIA A VYKONANIA OBJEDNÁVOK

 1. Obchod predáva tovar prostredníctvom internetu na adrese www.ledwords.eu. Objednávky od zákazníkov sa prijímajú prostredníctvom webovej stránky www.ledwords.eu.
 2. Objednávku môžete uskutočniť pomocou funkcie pridania výrobku do nákupného košíka a potom pomocou tlačidla "Objednať".
 3. Pre správny priebeh postupu objednávania je potrebné nastaviť používateľský účet, prostredníctvom ktorého je možné sledovať aj stav objednávky.
 4. Základnou podmienkou spracovania uskutočnených nákupov je správne vyplnenie kontaktných údajov, správna a existujúca e-mailová adresa a telefónne číslo, na ktorom je možné objednávku potvrdiť. Objednávky, ktoré nebude možné potvrdiť do 3 pracovných dní, nebudú spracované.
 5. Po zadaní registračných údajov zákazník potvrdzuje, že si prečítal a súhlasí s týmito podmienkami.
 6. Používateľ urobí nasledujúce vyhlásenie zaškrtnutím príslušných políčok alebo zadaním svojich údajov do príslušných polí:
  1. Súhlasím, aby správca spracúval moje osobné údaje uvedené v registračnom formulári a objednávkových formulároch na účely riadneho plnenia zmluvy;
  2. Pristúpil som dobrovoľne, aby som mohol využívať služby obchodu;
  3. Prečítal som si Podmienky a súhlasím so všetkými ich ustanoveniami;
  4. Údaje uvedené vo formulári sú správne;
 7. Obchod neposkytuje osobné údaje poskytnuté pri registrácii tretím stranám, s výnimkou žiadosti oprávnených štátnych orgánov na účely ich vyšetrovania.
 8. Zákazník je zodpovedný za bezpečnosť a správne používanie hesla, ktoré je povinný uchovávať v tajnosti. Ak nastanú okolnosti, ktoré nasvedčujú podozreniu, že Heslo zákazníka je v držbe neoprávnenej osoby, zákazník je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 9. Po registrácii sa zákazník môže kedykoľvek prihlásiť do svojho zákazníckeho účtu a vykonať zmeny údajov, ktoré poskytol.
 10. Pri prehliadaní obchodu a zadávaní objednávky e-mailom nie je registrácia povinná.
 11. Registrovaný používateľ má možnosť:
  1. Objednajte si výrobok výberom karty Pridať do košíka;
  2. Odporučiť priateľovi;
 12. Uverejňovanie komentárov je zakázané:
  1. prenášanie nezákonného obsahu, zverejňovanie urážlivých alebo hanlivých informácií, obsahujúcich hrozby alebo obscénny či neslušný obsah; poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií;
  2. Porušovanie práv tretích strán; šírenie spamu;
 13. Používateľ nesmie kopírovať, upravovať alebo šíriť obsah, obrázky loga bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby.
 14. Zákazník po vyplnení objednávky na webovej stránke a určení formy platby a spôsobu doručenia odošle objednávku do obchodu. Pred odoslaním objednávky sa zákazník musí prihlásiť do svojho zákazníckeho účtu. Cena vybraného Tovaru a náklady na dodanie sa uvedú vždy pred odoslaním Objednávky.
 15. Po odoslaní objednávky dostane zákazník e-mail s potvrdením o prijatí objednávky v obchode, v ktorom sú potvrdené všetky príslušné náležitosti. Na overenie podanej objednávky by mal zákazník potvrdiť objednávku výberom odkazu na webovú stránku obchodu, ktorý obsahuje zakódovaný jedinečný identifikátor jeho objednávky.
 16. Na základe potvrdenia objednávky prijatého v súlade s § 5 ods. 6 Obchod overí dostupnosť Tovaru.
 17. V prípade kladného overenia dostupnosti Tovaru dostane Zákazník informáciu o prijatí Objednávky na realizáciu, čo predstavuje prijatie ponuky. Súčasne sa uzatvára kúpna zmluva na Tovar.
 18. Ak si zákazník zvolí spôsob platby "prevodom", objednávka je vybavená po pripísaní prevodu na bankový účet predávajúceho.
 19. Vyššie uvedené potvrdenia a informácie sa zasielajú na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú pri registrácii.
 20. Ak sa po odoslaní Objednávky ukáže, že objednaný Tovar nie je úplne alebo čiastočne dostupný, Zákazník bude o tom bezodkladne informovaný e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonicky spolu s predpokladanou čakacou lehotou na dostupnosť Tovaru. V takejto situácii môže Zákazník napriek dlhšej čakacej lehote Objednávku zachovať, zrušiť ju alebo obmedziť Objednávku na časť Tovaru, ktorá je k dispozícii.
 21. Zákazník môže zrušiť objednávku zadanú v Obchode kedykoľvek, najneskôr však v okamihu odoslania Tovaru Zákazníkovi.

V DODANIE

 1. Výrobky budú doručené prostredníctvom medzinárodných prepravných spoločností.
 2. Predávajúci si vyberá prepravnú spoločnosť v závislosti od krajiny doručenia.

VI SPÔSOBY PLATBY

  1. Platbu je možné uskutočniť nasledovne:
   1. Rýchla platba prostredníctvom externého platobného systému PayPal
   2. Rýchla platba prostredníctvom externého platobného systému Stripe
  2. Všetky ceny sú uvedené v amerických dolároch, sú to hrubé ceny a zahŕňajú všetky dane.
  3. Cena uvedená pri každom tovare je záväzná od okamihu, keď zákazník zadá objednávku. Cena je záväzná pre zákazníka aj predávajúceho.

VII PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Podľa zákona o ochrane niektorých práv spotrebiteľa a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom z 2. marca 2000 (Zbierka zákonov č. 22, položka 271) môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu podaním vyhlásenia v tomto zmysle do 14 dní od prevzatia tovaru. Na dodržanie uvedenej lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred uplynutím jeho platnosti.
 2. Všetky výrobky ponúkané v obchode sú vyrobené na individuálnu objednávku kupujúceho a právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v rámci EÚ sa v takomto prípade neuplatňuje.
 3. Na základe záruky je možné vrátiť výrobok v prípade, že zakúpený výrobok nie je v súlade so zmluvou. Obchod umožňuje vrátenie výrobku aj z iných dôvodov po individuálnom zvážení.

VIII SŤAŽNOSTI

 1. Sťažnosti týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za nesúlad tovaru so zmluvou je potrebné podať písomne prostredníctvom kontaktného formulára v časti vrátane . prepojenie.
 2. Sťažnosť by mala obsahovať podrobný opis typu nesúladu, dátum výskytu, číslo objednávky a kontaktné údaje na uľahčenie postupu podávania sťažností.
 3. Obchod vybaví reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od prijatia reklamácie zaslanej používateľom.
 4. Vrátený tovar musí byť doplnený o opis nezhody tovaru so zmluvou, číslo objednávky, číslo účtu a kontaktné údaje.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie môže používateľ požadovať, aby bol výrobok uvedený do súladu so zmluvou výmenou výrobku za nový, pokiaľ výmena nie je možná (z dôvodu vypredania zásob), obchod vráti zákazníkovi ekvivalent kúpnej ceny.
 6. Obchod uhradí náklady na zaslanie reklamovaného tovaru späť ihneď po vybavení reklamácie.
 7. Odpoveď na sťažnosť sa zasiela na e-mailovú adresu, poštovú adresu alebo faxové číslo, ktoré poskytol používateľ.
 8. Ak je sťažnosť uznaná, obchod okamžite prijme opatrenia na realizáciu obsahu sťažnosti.

IX OSOBNÉ ÚDAJE A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť LEDWords LLC so sídlom v Cheyenne.
 2. Údaje sa spracúvajú na účely spracovania objednávky, odoslania tovaru a vybavovania sťažností.
 3. Správca je oprávnený sprístupniť osobné údaje len subjektom oprávneným podľa príslušných právnych predpisov, a to v súlade s ustanoveniami Obchodných podmienok a platnými právnymi predpismi.
 4. Osobné údaje a informácie obsiahnuté v objednávkovom formulári použije správca na uzavretie, zmenu, ukončenie zmluvy s používateľom a na zabezpečenie najvyššej kvality poskytovaných služieb; na tento účel bude správca spracúvať tieto údaje: meno a priezvisko, ulice, číslo domu, číslo prevádzky, PSČ, mesto, telefónne číslo (na uľahčenie doručovania), e-mailovú adresu.
 5. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje na registráciu dobrovoľne, pretože sú potrebné na registráciu a nákup v internetovom obchode.
 6. Správca služby sa zaväzuje uplatňovať technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov, najmä zabezpečením údajov proti neoprávnenému prístupu.
 7. Ak má správca akékoľvek pochybnosti o správnosti alebo aktuálnosti registračných údajov poskytnutých používateľom, je oprávnený podniknúť nasledujúce kroky:
  1. Požiadajte používateľa o okamžité vymazanie nepravdivých údajov alebo aktualizáciu údajov,
  2. okamžité zablokovanie služby až do objasnenia záležitosti.
 8. Údaje sa budú uchovávať neobmedzene dlho.
 9. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na vznesenie námietky, vymazanie alebo obmedzenie spracovania.
 10. Máte právo namietať proti ďalšiemu spracúvaniu, a ak ste udelili súhlas so spracúvaním, máte právo ho odvolať.
 11. Uplatnenie práva na odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie, ktoré sa uskutočnilo do okamihu odvolania súhlasu.
 12. Máte tiež právo na prenosnosť údajov.
 13. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

X AUTORSKÉ PRÁVO

 1. Predávajúci má výhradné majetkové a osobné autorské práva na všetky materiály, šablóny, formuláre, logá a iný obsah obsiahnutý na webovej stránke internetového obchodu.
 2. Používanie materiálov na webovej stránke je povolené len na účely spolupráce s predávajúcim a len pre vlastnú potrebu zákazníka. Je zakázané kopírovať, prenášať a sprístupňovať obsah webovej stránky tretím stranám za odplatu alebo bezplatne.
 3. Pokiaľ ide o údaje a akékoľvek iné materiály, ktoré sú zákazníkovi alebo používateľovi internetu sprístupnené na webovej stránke, nie je dovolené, aby ich zákazník alebo používateľ internetu používal na účely vykonávania konkurenčných činností voči predávajúcemu.

XI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmeny podmienok používania nadobúdajú platnosť po ich prijatí súčasnými používateľmi obchodu, ktorí sú spotrebiteľmi (v prospech ktorých sa služby poskytujú). Takýto používateľ musí prijať zmeny zmluvných podmienok zaslaním súhlasu v reakcii na informáciu o zmene zmluvných podmienok spolu s akceptáciou nového znenia zmluvných podmienok. Užívateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy a okamžite ju ukončiť v prípade neakceptovania zmenených a doplnených predpisov.
 2. Zmeny a doplnenia zmluvných podmienok nijako neovplyvnia nadobudnuté práva používateľov, ktorí používali internetový obchod www.ledwords.eu pred dátumom účinnosti zmien a doplnení, najmä neovplyvnia uskutočnené a/alebo spracované objednávky. V takom prípade sa tieto objednávky vybavia podľa predchádzajúcich pravidiel.
 3. Podmienkou ďalšieho používania obchodu je prijatie podmienok v plnom rozsahu vrátane všetkých zmien a doplnení.
 4. Správca si vyhradzuje právo dočasne úplne prerušiť prevádzku obchodu za účelom jeho vylepšenia, pridania služieb alebo vykonania údržby bez predchádzajúceho upozornenia používateľov, čo však nebude mať vplyv na plnenie objednávok, ktoré používateľ predtým zadal.
 5. Používateľ môže kedykoľvek zrušiť služby poskytované elektronicky Obchodom (napr. používateľský účet) bez toho, aby mu vznikli akékoľvek dodatočné náklady a bez uvedenia dôvodov.
 6. Zmluvu môžete ukončiť zaslaním príslušného vyhlásenia prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza za vrátane . prepojenie.
 7. Zmluva sa vypovie do 1 pracovného dňa od doručenia výpovede obchodu.
 8. Obchod môže vypovedať zmluvu so 7-dňovou výpovednou lehotou, ak používateľ poskytne nezákonný obsah.
 9. Ukončenie a vypovedanie zmluvy nijako neovplyvní nadobudnuté práva Zákazníkov, ktorí používajú Obchod.
 10. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, sa uplatňujú najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka USA.
 11. Tieto predpisy sú účinné od 1.8.2021

Košík